Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông sản EMI

NGUYỄN QUÝ LAI

Giám đốc công ty – Thành viên Hội đồng quản trị

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 

Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Duy Hùng

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông sản EMI

NGUYỄN QUÝ LAI

Giám đốc công ty – Thành viên HĐQT

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 

Thành viên HĐQT

Nguyễn Duy Hùng